قوانین و مقررات

شرح قوانین مجموعه دایری لن برای دانش آموزان

بند1.شروع کلاس های ترمیک مجموعه دایری لن به شرح زیر است

الف) برگزاری کلاس های دارای دو دانش آموز شامل 12 جلسه آموزشی میباشد.

(بیش از دو جلسه غیبت امکان پذیر نمیباشد)(در صورت بروز هرگونه مشکل با استاد.تغییر یک بار امکان پذیر میباشد )

ب) برگزاری کلاس های بیش از دو دانش آموز شامل 16 جلسه آموزشی میباشد.

(بیش از دو جلسه غیبت امکان پذیر نمیباشد)(در صورت بروز هرگونه مشکل با استاد.تغییر یک بار امکان پذیر میباشد )

ج) استرداد شهریه :

ج1) پرداخت شهریه و انصراف از کلاس های آموزشی پانزده درصد از مبلغ کل شهریه کسر و الباقی به همان شماره کارت ثبت نامی دانش آموز که به مجموعه واریز شده مستردد میگردد.

ج2) چنانچه دانش آموز ثبت نامی پس از گذراندن یک جلسه قصد انصراف از ادامه دوره را داشته باشد. پانزده درصد مبلغ کل شهریه کسر و آن یک جلسه به صورت خصوصی محاسبه میشود و الباقی به همان شماره کارت ثبت نامی دانش آموز که به مجموعه واریز شده مستردد میگردد.

ج3) چنانچه دانش آموز ثبت نامی پس از گذراندن دو جلسه قصد انصراف از ادامه دوره را داشته باشد. پانزده درصد مبلغ کل شهریه کسر و آن دو جلسه به صورت ترمیک محاسبه میشود و الباقی به همان شماره کارت ثبت نامی دانش آموز که به مجموعه واریز شده مستردد میگردد.

ج4) چنانچه دانش آموز ثبت نامی پس از گذراندن سه جلسه قصد انصراف از ادامه دوره را داشته باشد.هیچ مبلغی مستردد نمیگردد.

بند2. شروع کلاس های خصوصی مجموعه دایری لن به شرح زیر است

الف) برگزاری تعداد جلسات کلاس های خصوصی به صورت توافقی میباشد

(غیبت های دانش آموز شامل دو جلسه میباشد. بیشتر از دو جلسه وجه غیبت باید پرداخت شود) )(در صورت بروز هرگونه مشکل با استاد.تغییر یک بار امکان پذیر میباشد )

ب) استرداد شهریه :

ب1) پرداخت شهریه و انصراف از کلاس های خصوصی آموزشی بیست و پنج درصد از مبلغ کل شهریه کسر و الباقی به همان شماره کارت ثبت نامی دانش آموز که به مجموعه واریز شده مستردد میگردد.

ب2) چنانچه دانش آموز ثبت نامی خصوصی پس از گذراندن یک جلسه قصد انصراف از ادامه دوره را داشته باشد. بیست و پنج درصد مبلغ کل شهریه کسر و آن یک جلسه محاسبه میشود و الباقی به همان شماره کارت ثبت نامی دانش آموز که به مجموعه واریز شده مستردد میگردد.

ب3) چنانچه دانش آموز ثبت نامی خصوصی پس از گذراندن دو جلسه قصد انصراف از ادامه دوره را داشته باشد.25 درصد مبلغ کل شهریه کسر و آن دو جلسه محاسبه میشود و الباقی به همان شماره کارت ثبت نامی دانش آموز که به مجموعه واریز شده مستردد میگردد.

ب4) چنانچه دانش آموز ثبت نامی پس از گذراندن سه جلسه قصد انصراف از ادامه دوره را داشته باشد.هیچ مبلغی مستردد نمیگردد.

بند3. خرید از فروشگاه کتاب مجموعه دایری لن

الف)پس از خرید کتاب مورد نظر فایل مربوطه در تلگرام تحویل داده میشود و امکان مرجوعی وجه وجود ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن