Basic (پایه)آموزشفرهنگ لغت
موضوعات داغ

Military vocabulary list لیست واژگان نظامی

A

academy. آکادمی
admiral. دریاسالار
advance. پیشبرد
Air Force. نیروی هوایی
aircraft. هواپیما
aircraft carrier. ناو هواپیمابر
ally. متحد
ammo/ammunition. مهمات
amphibious vehicle. خودرو دو حالته اب و خاک
armistice آتش بس
armor زره
armored vehicle خودرو زرهی
armory اسلحه خانه
arms اسلحه
army ارتش
arrow. فلش، کمان
arsenal زرادخانه
artillery توپخانه
assault حمله
attack حمله
attention توجه

B

ballistic بالستیک
barracks پادگان
base پایه
battalion گردان
battery
battle نبرد
battle field میدان نبرد
battleship کشتی جنگی
bayonet سرنیزه
besiege بسیج کردن
billet ورقه جیره
bivouac خیل، اردی موقتی
bomb بمب
bombard/bombardment بمباران
bow and arrow تیرو کمان
brig/brigade تیپ, دسته
bullet گلوله

C

cadet دانشجوی دانشکده افسری
camouflage استتار
camp اردوگاه
cannon توپ
cannon ball گلوله توپ
canteen غذاخوری
captain کاپیتان
capture گرفتن، اسیر کردن
carrier حامل
casualty مصدوم
catapult منجنیق
cavalry سواره نظام
coast guard گارد ساحلی
colonel سرهنگ
combat مبارزه
command فرمان
commander فرمانده
commanding officer افسر فرمانده
commission کمیسیون
company همراه کسی رفتن
conflict مناقشه، کشمکش
conquest فتح
conscription سربازی
convoy کاروان
corporal سرجوخه
corps سپاه
covert پنهان
crew خدمه

D

decode رمزگشایی
defeat شکست
defend دفاع
defense دفاع
destroyer ناوشکن
detonate منفجر
division تقسیم بندی
dog tag پلاک شناسایی
draft پیش نویس

E

encampment قرارگاه
encode رمزی
enemy دشمن
engage درگیر
enlist ثبت نام کردن برای سربازی
ensign پرجمدار
epaulet سردوشی
evacuate تخلیه
explosive منفجره

F

field hospital بیمارستان صحرایی
field marshal سپهبد
fight مبارزه
fire اتش
fireteam گروه اتش
fleet ناوگان
flotilla ناوگان کوچک
force نیرو
formation تشکیل
fort دژ
fortification تقویت، مستحکم کردن
front جلو
furlough مرخصی

G

garrison پادگان
general عمومی
Geneva Convention کنوانسیون ژنو
grenade نارنجک
grenade launcher نارنجک انداز
guerrilla چریکی، پارتیزان
gun تفنگ
gunner توپچی
gunnery sergeant گروهبان توپچی
gunpowder باروت

H

headquarters ستاد
helmet کلاه خود
honor افتخار
hospital بیمارستان
howitzer خمپاره انداز

I

infantry پیاده نظام
injuryمصدوم
insignia نشان
intelligence اطلاعات و جاسوسی
invade تهاجم
invasion تهاجم

J

jeepخودرو جیپ
jet جت

K

kill کشتن

L

lance corporal سرجوخه
leave ترک کردن
lieutenant ستوان
lose باخت

M

machete چاقو
major سرگرد
maneuver مانور
marines نیروی دریایی
marksman تیرانداز
medal مدال
medic دارویی
mess hall سالن غذاخوری
MIA تعداد جانباختگان
midshipman دانشجوی سال دوم نیروهای مسلح
military نظامی، ارتشی
mine مین
missile موشک
mortar خمپاره انداز
munition مهمات
musket تفنگ

N

national security امنیت ملی
navy نیروی دریایی
neutral خنثی
night-vision goggles عینک دید در شب

O

offense حمله
officer افسر
ordinance فرمان،حکم

P

parachute چتر نجات
paratrooper چترباز
peace صلح
peace treaty معاهده صلح
petty officer افسر درجه دار
plane هواپیما
platoon جوخه
post منصب، پست
POW (prisoner of war) زندانی جنگی
private خصوصی
PT boat قایق موتوری تندرو

Q

quartermaster سررشته دار

R

radarرادار
rank رتبه
reconnoiter شناسایی کردن
recruit نیروی تازه
regiment هنگ
rescue نجات
reserves ذخایر
retreat عقب‌نشینی
rifle تفنگ
rocket artillery توپخانه موشک

S

sabotage خرابکاری
sailor ملوان
salute احترام نظامی
salvo شلیک
seaman دریانورد
section بخش
sergeant گروهبان
service خدمات
shell مرمی
shoot شلیک
shot گلوله
siege محاصره
sniper تک تیرانداز
soldier سرباز
spear نیزه
specialist متخصص
squad جوخه ها
Squadron اسکادران
staff کارکنان
star ستاره
stockade مانع گذاری
submarine زیردریایی
surrender محاصره

T

tactical تاکتیکی
tactics تاکتیک ها
tank تانک
taskforce. نیروی کار
tomahawk تبرزین
torpedo اژدر
troops نیروها
truce اتش بس

U

uniformunit لباس فرم

V

veteran کهنه سرباز
volley تیرباران، رگبارگلوله

W

warجنگ
warfare جنگ اوری
warrior جنگجو
weapon تفنگ
win پیروزی
wound جراحت


Z

Zulu time/ time zone منطقه زمانی

برچسب ها

Mohammad Sabzeie

Skills : *Reading comprehension *Grammar *listening and speaking  - oral reproduction *writing *methods of language learning and language teaching *advance writing (IELTS writing) _writing articles, essays, and letters *Linguistic *Phonology *translation (methods of translation) *literature, film, document oral and news translation. *TTC teaching methodology, testing, psycholinguistic, sociolinguistcs,* conversation analysis, material development, ESP, ELT.

نوشته های مشابه

‫4 نظرها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن