Basic (پایه)اصطلاحات
موضوعات داغ

انگلیسی برای راننده تاکسی ها

لغات کاربردی

passenger: person travelling in car, bus, train (not the driver)

مسافر


destination: place where you want to go

مقصد

map: diagram or picture showing streets and roads

نقشه

in a hurry: rushed; need to go fast

عجله داشتن

expressway / motorway: fast road

مسیر تندرو

toll: charge; fee

عوارض راه

boot / trunk: box at back of car for luggage, cases etc

صندوق عقب

seat belt: strap to hold somebody in their seat in a car or airplane

کمربند ایمنی

accident: crash; a car hitting another car or a person

تصادف

fee: price; charge

هزینه،قیمت

note/bill: paper money

پول کاغذی

fare: price for taxi; passenger

کرایه تاکسی

in a rush: in a hurrry; late; want to go fast

عجله داشتن

Sample Conversation
Read this conversation between a taxi driver and passenger

Taxi driver: Hi. Where are you going?

راننده تاکسی: یلام. کجا تشریف میبرید؟

Passenger: To the train station, please.

مسافر:ایستگاه قطار لطفا

Taxi driver: Shall I put your bag in the trunk?

کیفتون رو بزارم صندوق عقب؟

Passenger: No thanks. I’ll keep it with me. How long will it take to the station?

نه ممنون،با خودم نگهشون میدارم.
چقدر طول میکشه تا ایستگاه

Taxi driver: About 30 minutes. Are you in a hurry.


راننده: حدود 30 دقیقه. ایا عجله دارید؟


Passenger: Yes, I’m a bit late.

مسافر:بله کمی دیرم شده.


Taxi driver: We can take the expressway. There’s an extra charge, okay?

راننده تاکسی: میتونیم از مسیر ویژه بریم. یکمی بیشتر هزینه داره، مشکلی نیست؟

Passenger: That’s okay, thanks.

مسافر: اشکالی نداره ممنونم

Taxi driver: Fasten your seatbelt, please.

راننده: لطفا کمربندتون رو ببندید

Passenger: Okay.

مسافر: خیلی خوب

Taxi driver: Okay. Here is the station.

راننده تاکسی: خوب، اینجا ایستگاه قطار است

Passenger: Thank you. How much is it?

ممنون،چقد شد؟

Taxi driver: $55.

Passenger: Here’s $60. Keep the change.

بفرمایید 60$،مابقی برای خودتون

Taxi driver: Thanks. Don’t forget your things.

راننده:ممنونم، وسایلتون فراموش نکنید

Passenger: Okay. Bye. Have a good day!

مسافر: خیلی خوب خداحافظ. روز خوش

Example Phrases
Phrases that taxi drivers can use with English-speaking passengers

عبارات کاربردی راننده تاکسی ها در مکالمه با مسافر انگلیسی زبان

Welcome خوش آمدید
Hi / Hello. سلام
Good morning صبح بخیر
Good afternoonظهربخیر
Good eveningعصربخیر
How are you?حال شما چطوره
Destination مقصد
Where can I take you?کجا میتونم برسونمتون؟
Where are you going?کجا تشریف میبرید
What’s your destination? مقصدتون کجاست
Do you have a map?ایا شما نقشه دارید؟
Can you show me on this map?میتونید روی نقشه به من نشون بدید؟
Are you in a hurry?عجله دارید ؟
It is very close. خیلی نزدیک هست
It is pretty far away.خیلی دور خست
It will take about 15 minutes.حدود 15 دقیقه طول خواهد کشید
It takes about one hour to get there.یک ساعت طول خواهد کشید تا به انجا برسیم
It is faster to take the expressway.
Speak slowly, please.لطفا اهسته صحبت کنید
Sorry, I don’t understand. ببخشید ،من متوجه نمی شوم
Yes, I understand. I’ll take you there. بله،متوجه شدم، من شمارو میرسونم
No problem. اشکالی نداره

Special instructions / requests. درخواست ها

I’ll put your luggage in the boot / trunk.
من کیف شما را در صندوق عقب میگذارم
Put on your seat belt, please.لطفا کمربند ایمنی خود را ببندید
Is it okay if I open a window?
اشکالی نداره پنجره را باز کنم؟
Could you turn on the (A/C) air-conditioner, please? میشه کولر ماشین را روشن کنید
Please don’t eat in the car. لطفا در ماشین چیزی نخورید
No smoking, please. لطفا سیگار نکشید
Do you want me to wait? میخواید منتظر بمونم؟
I have to get some gas/I have to fill the tank up. باید بنزین بزنم
Traffic conditions:شرایط ترافیکی
rush hour. ساعت شلوغی
a traffic jam. ترافیک
The traffic is bad over there. You’ll get there faster if you walk from here.
اونجا ترافیک خیلی بده، اگر پیاده بری سریع تر میرسی.
I think there’s been an accident. فکر کنم تصادف شده
I’ll try a different way. مسیر دیگه ای را امتحان میکنم
Fare and fees
The total price is $10. قیمت کل 10$
Thank you for the tip. از بابت رسوندنتون ممنونم
I don’t have any change. پول خورد داری؟
Watch out for motorcycles before getting out! قبل از پیاده شدن مراقب موتور سوار ها باش!
Don’t forget your things. وسایلتون فراموش نکنید
Hope to see you again. امیدوارم دوباره ببینمتون
It’s been nice chatting with you.از صحبت با شما لذت بردم
Enjoy your stay in Iran. از اقامتتون در ایران لذت ببرید
You’re welcome. خواهش میکنم
Have a nice day.روز خوبی داشته باشید
Have you been here before?قبلا اینجا بودید؟
Are you from around here? اهل اینجا هستید؟
How do you like Tehran?تهران رو دوست دارید؟
Are you here on business?
Can I get a ride?میتونم سواربشم؟
How many people can you fit?چند نفر میتونید سوار کنید؟
How long will it take?چقدر طول میکشه؟
Please wait for me.لطفا برای من صبر کنید
I’m in a bit of a rush. یکم عجله دارم
Can we get there by 10 o’clock / noon / 4pm ? میتونیم ساعت ده/ظهر/4بعد از ظهر/انجا باشیم؟
Could you slow down, please?میشه لطفا اروم برید
Is this the quickest way? این سریعترین راه هست؟
Do you take credit cards?کارت بانکی قبول میکنید؟
Do you have change?خورد دارید؟
Thanks for the ride / lift. ممنون از اینکه من را رساندید.

Mohammad Sabzeie

Skills : *Reading comprehension *Grammar *listening and speaking  - oral reproduction *writing *methods of language learning and language teaching *advance writing (IELTS writing) _writing articles, essays, and letters *Linguistic *Phonology *translation (methods of translation) *literature, film, document oral and news translation. *TTC teaching methodology, testing, psycholinguistic, sociolinguistcs,* conversation analysis, material development, ESP, ELT.

نوشته های مشابه

‫4 نظرها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن